REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH NTF.pl Sp. z o.o.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady świadczenia usług oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
 2. Organizator usług oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, potencjał zawodowy i techniczny do prowadzania oferowanych usług.
 3. Klient zamawiając usługę oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego zapisy w całości.
 4. Misją NTF.pl Sp. z o.o. jest aktywny udział w rozwoju kapitału ludzkiego: osób fizycznych przedsiębiorców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i ich pracowników, promowanie idei kształcenia ustawicznego przez całe życie, umożliwianie zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji.
 5. Wizja – oferowanie usług szkoleniowych świadczonych w różnych formach m.in. stacjonarnie i on-line z wykorzystaniem najwyższej jakości metod, technik, form. Dbałość o rozwój zawodowy Klientów, możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i samych Klientów.

§ 2

DEFINICJE

 1. Usługa szkoleniowa (szkolenie) –cykl zajęć o charakterze otwartym lub zamkniętym, która może być prowadzona w formie stacjonarnej (kurs, warsztaty), e-learningu (w czasie rzeczywistym, w formie nagrania), webinarium, blended learningu.
 2. Szkolenie otwarte - szkolenie skierowane dla osób z różnych organizacji, które decydują się na ściśle określony program i warunki organizacyjne szkolenia, osoby które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje/kwalifikacje.
 3. Szkolenie zamknięte - szkolenie skierowane dla osób z jednej organizacji z możliwością dostosowania programu, czasu trwania, metod szkoleniowych i sposobu organizacji do oczekiwań klienta, odpowiadające na potrzeby danej grupy (tzw. szkolenie „szyte ma miarę”), szkolenia realizowane na zlecenie urzędów w tym urzędów pracy, instytucji lub innych podmiotów.
 4. Uczestnik/-czka szkolenia– osoba biorąca udział w usłudze szkoleniowej.
 5. Klient – Zlecający szkolenie. Może być to urząd/instytucja/podmiot gospodarczy lub Uczestnik/-czka szkolenia jako osoba fizyczna.
 6. Organizator – firma NTF.pl Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 8/12, 20-064 Lublin.
 7. Wykładowca/trener- osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, adekwatne do nauczanych treści, prowadząca wykłady/zajęcia praktyczne.
 8. Formularz zgłoszeniowy – dokument, który Klient musi wypełnić w celu wyrażenia chęci udziału w szkoleniu/usłudze szkoleniowej.
 9. Strony – strony umowy Organizator i Klient.
 10. Platforma – platforma do prowadzenia zajęć on –line np. Zoom, Microsoft Teams.

§ 3

ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się w formie pisemnej poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej www.ntf.pl lub przesyłany drogą mailową przez pracowników NTF.pl Sp. o.o.), na adres szkolenia@ntf.pl.
 2. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu w całości oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorom a Uczestnikiem/-czką (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 3. O przyjęciu na usługę szkoleniową decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dany termin szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób. Zapis te nie dotyczą szkoleń dofinansowanych ze środków publicznych.
 4. Informacja o zamknięciu listy rekrutacyjnej, braku wolnych miejsc jest zamieszczana na stronie internetowej Organizatora www.ntf.pl. W przypadku większej ilości chętnych na szkolenie, osoby zostaną zamieszczone na liście rezerwowej i poinformowane o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu niezwłocznie po zwolnieniu się miejsc, z zastrzeżeniem realizacji mniej niż 20 % zajęć na danym szkoleniu (dotyczy dołączenia osób do szkoleń, które są w trakcie trwania) lub o innym terminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi lub zmiany jego terminu najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje osoby zapisane na szkolenie.

§ 4

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I PŁATNOŚCI

 1. Organizatorowi za przeprowadzenie szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualnym cennikiem szkoleń znajdującym się w ofercie szkoleniowej lub podanym do wiadomości Uczestników szkolenia.
 2. W przypadku szkoleń otwartych na treść umowy składa się:
  1. akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu
  2. cena zgodna z obowiązującym cennikiem lub ustalona indywidulanie w drodze ustaleń pomiędzy Klientem a Organizatorem
  3. nazwa, termin, miejsce szkolenia
  4. dodatkowe ustalenia pomiędzy Stronami, które wykraczają poza zapisy Regulaminu.
 3. W przypadku szkoleń zamkniętych treść umowy odpowiada zapisom zapytania ofertowego lub ustaleń ze Zlecającym szkolenie Klientem.
 4. Cena szkolenia jest wyrażona w PLN.
 5. Cena szkolenia obejmuje conajmniej: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek/przerwę kawową. Dodatkowe kategorie kosztów mogą być ujęte w umowie.
 6. Cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie, chyba, że dodatkowo Umowa określa inaczej.
 7. Wynagrodzenie za szkolenie powinno być uregulowane w następujący sposób:
  1. osoby fizyczne, przed szkoleniem – płatność na wskazany numer konta lub płatnościami on-line (Przelewy24.pl),
  2. osoby prawne, przed szkoleniem – na wskazany numer konta lub na podstawie przesłanej faktury przelewowej. W przypadku firm mających podpisane umowy o współpracy, firma może dokonać zapłaty za szkolenie po zrealizowaniu zajęć na podstawie faktury przelewowej.
 8. Dane podane w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie są jednocześnie danymi do faktury (jeśli dotyczy).

§ 5

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLENIA I ZWROTU NALEŻNOŚCI

 1. Klient ma prawo do rezygnacji ze szkolenia. Skuteczne odwołanie następuje na skutek przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu drogą elektroniczną na adres szkolenia@ntf.pl. Informacja telefoniczna nie jest wystarczająca. Przyjęcie rezygnacji ze szkolenia jest potwierdzane przez Organizatora wiadomością e-mail przesłaną na adres podany w formularzu.
 2. W przypadku skutecznej rezygnacji ze szkolenia przez Klienta, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, obowiązują następujące zasady zwrotu wpłaconych przez Klienta należności za szkolenie:
  1. Klient otrzyma zwrot 100% wpłaconej należności za szkolenie, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona nie później niż do 7 dni roboczych poprzedzających datę rozpoczęcia szkolenia;
  2. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za szkolenie, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona na mniej niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Zwrot wpłaconych należności za szkolenie zgodnie z pkt. 2a niniejszego paragrafu zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. W przypadku gdy Uczestnik szkolenia nie stawi się na zajęcia w ustalonym dniu i miejscu oraz nie poinformuje o rezygnacji z udziału w szkoleniu zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej należności za dane szkolenie.

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Każdy Uczestnik/-czka szkolenia jest zobowiązany/-a do:
  1. obecności na szkoleniach w wymiarze minimum 80% czasu trwania danego szkolenia,
  2. przystąpienia do egzaminów po zakończeniu każdego ze szkoleń (jeżeli taka forma walidacji efektów kształcenia jest zgodna z przedstawioną przez Organizatora ofertą lub zawartą umową),
  3. potwierdzania obecności na szkoleniu poprzez złożenie podpisu na liście obecności (dotyczy szkoleń stacjonarnych),
  4. wypełniania ankiet monitorujących/ewaluacyjnych, oceniających świadczoną przez Organizatora usługę,
  5. punktualnego przychodzenia na szkolenie i egzaminy, jeżeli są one częścią świadczonej usługi,
  6. aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
  7. informowania trenera lub Organizatora o planowanych nieobecnościach lub spóźnieniach na szkolenie,
  8. informowania trenera lub Organizatora o wszelkich sytuacjach problemowych, które wystąpiły przed lub w trakcie realizacji danej usługi szkoleniowej,
  9. informowania trenera lub Organizatora o zastrzeżeniach dotyczących jakości świadczonej usługi szkoleniowej, najlepiej w trakcie jej trwania w celu podjęcia przez Organizatora adekwatnych działań naprawczych - dane kontaktowe do Organizatora znajdują się na stronie internetowej w.
 2. Jeżeli Uczestnik/-czka szkolenia jest kierowany/-a na dane szkolenie przez określony Podmiot (np. przez Pracodawcę, Urząd Pracy itp.) powinien ustalać wcześniejsze wyjścia, nieobecności na szkoleniu wyłącznie z Podmiotem kierującym go dane szkolenie, a nie z trenerem czy też Organizatorem szkolenia. Ani trener, ani Organizator szkolenia nie są uprawnieni do podejmowania decyzji w ww. zakresie, nie ponoszą również odpowiedzialności za nieobecność uczestników na szkoleniu (np. w sytuacji wypadku uczestnika nie będącego na szkoleniu). Uczestnik/-czka jest zobowiązany jedynie do poinformowania trenera lub Organizatora o swojej planowanej nieobecności.
 3. Uiścić Organizatorowi kwotę za szkolenie zgodnie z Umową.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKU ORGANIZATORA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Obowiązki Organizatora:

 1. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym. zgodnie z zaakceptowaną ofertą szkolenia.
 2. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkolenia.
 3. Przygotowanie programu szkolenia.
 4. Przygotowanie harmonogramu szkolenia.
 5. Zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, chyba że Klient zadecyduje inaczej). Pomieszczenia muszą spełniać warunki bhp i p.poż., być wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne/sprzęt zgodnie z realizowanym programem.
 6. W przypadku szkoleń on-line, zapewnienie dostępu do odpowiednich platform do przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej oraz zapewnienie (w miarę potrzeb) pomocy technicznej w zakresie używania platform edukacyjnych.
 7. Przekazania każdemu Uczestnikowi/czce materiałów szkoleniowych.
 8. Przeprowadzenie ewaluacji szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów i założeń, doboru materiału, organizacji procesu szkoleniowego, pracy trenera oraz przekazania własnych uwag, sugestii. Ocena o której mowa jest prowadzona w postaci anonimowej ankiety na zakończenie szkolenia.
 9. Wystawienie Uczestnikowi/czce (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Organizator ma prawo do:

 1. Odmówienia udziału w szkoleniu Uczestnikowi/-czce, który/-a nie przestrzega zasad współżycia społecznego, w szczególności dopuszcza się naruszania nietykalności cielesnej innych osób, kradzieży, znajduje się w stanie nietrzeźwym, jest pod wpływem środków odurzających lub przejawia jawną agresję względem innych osób,
 2. Odwołania szkolenia zgodnie z zapisami § 3 pkt. 5

§ 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik/czka/Klient ma prawo do złożenia reklamacji na przeprowadzoną usługę szkoleniową. Reklamacja może dotyczyć organizacji szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie.
 2. Termin złożenia reklamacji to nie później niż 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi.
 3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja zgłaszana jest formie pisemnej osobiście w biurze Organizatora pod adresem podanym w §2 pkt. 6. lub w wiadomości e-mailowej na adres szkolenia@ntf.pl,
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko /nazwę oraz adres Uczestnika/czki/Klienta.
  2. Przedmiot reklamacji z dokładnym opisem jakiego szkolenia, terminu, miejsca realizacji dotyczy.
  3. Szczegółowe uzasadnienie roszczeń.
  4. Oczekiwania/żądania Uczestnika/czki/Klienta związane z reklamacją.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak Organizator zastrzega termin nie dłuższy niż 14 dni roboczych od chwili wpłynięcia reklamacji.
 7. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wynikach jej rozpatrzenia w formie pisemnej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, umowie na świadczenie usług szkoleniowych.
 8. Uczestnik/czka/Klient zobowiązany jest pod podania aktualnych danych teleadresowych i bieżącej ich aktualizacji.
 9. Organizator usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia odpowiedzi na reklamację w związku z błędnie podanymi danymi.
 10. Reklamacja może zostać uznana w całości lub w części lub Organizator może odmówić jej rozpatrzenia za każdym razem podając odpowiednie uzasadnienie swojej decyzji.

§ 9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe w tym skrypty, prezentacje multimedialne, które Uczestnik/ka szkolenia otrzymuje od Organizatora stanowią jego własność intelektualną.
 2. Klient nie ma prawa powielania tych materiałów i udostępniania osobom lub podmiotom.
 3. Otrzymane materiały mogą służyć tylko procesowi edukacji Klienta.
 4. Materiały szkoleniowe nie mogą być publikowane, rozpowszechniane, modyfikowane, powielane lub w jakikolwiek sposób dystrybowane.

§ 10

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na mocy przepisów wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO NTF.pl Sp z o.o. informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest NTF.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy: 20-064, ul. Bolesława Prusa 8/12, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP: 9462713578, REGON 520913927;
  2. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą są przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na szkolenie, realizacji szkolenia oraz wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia;
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania czynności związanych z wydaniem zaświadczenia ukończenia /szkolenia oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit.b) RODO);
  4. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą będą udostępniane wyłącznie na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym na mocy prawa w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom/instytucjom poza obszarem Unii Europejskiej;
  6. Dane udostępnione przez osobę, której dane dotyczą będą podlegały udostępnieniu osobom/instytucjom kontrolującym realizację szkolenia;
  7. Podanie danych osobowych wymaganych w Formularzu jest dobrowolne i jest warunkiem wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia. Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozliczenia szkolenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  8. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uzupełniania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  9. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO gdy uzna, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Uczestnik/czka ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora.
 3. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2023 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Klientem związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.